Bình chọn
No. 82 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 78 , có 280005 đọc truyện
Tên khác
Sexual Excitement Virus, 发情病毒, 発情 ウイルス
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại