Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 98579 đọc truyện
Tên khác
Scratch Blue
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại