Bình chọn
No. 74 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 93 , có 264294 đọc truyện
Tên khác
Plenilune
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại